आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र>सफाईकामगार वाहनचालक भरती

Best Deals of Today

आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र>सफाईकामगार वाहनचालक भरती पंचायत समिती , जव्हार Walk in Interview या ठिकाणी सफाईकामगार व वाहनचालक कंत्राटी तत्त्वावर भरावयाचे आहे . सदर पदासाठी खालीलप्रमाणे अटी व शर्ती अधीन राहून नेमणूक करावयाची आहे . अधिक सरकारी नोकरी माहिती येथे पहा .

आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र भरती माहिती

सफाईसेवक या पदासाठी माहिती

 1. उमेदवार किमान चौथी पास असावा
 2. वयोमर्यादा खुल्या प्रवर्गाकरीता ३८ व मागास प्रवर्गाकरीता ४३ वर्ष राहील .
 3. उमेदवार स्थानिक रहिवाशी असावा . रहिवाशी दाखला असणे आवश्यक आहे
 4. अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल . तसा दाखला जोडणे आवश्यक आहे .
 5. उमेदवाराची नेमणूक पूर्णतः तात्पुरती व दैनंदिन रोजंदारी स्वरुपाची असून
 6. उमेदवारास शासन निर्देशानुसार ठरविण्यात आलेले दैनंदिन भत्ता अदा करण्यात येईल
 7. नेमणुकीची मुलाखत दिनांक १६/०६/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वा राहील . मा . गटविकास अधिकारी ( उ . श्रे ) पं.स. जव्हार यांच्या दालनात आयोजित केली आहे . इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपस्थित रहावे
 8. सदरील नेमणूक माहे ३१ मार्च २०२३ पर्यंत राहील गरजेनुसार अटीमध्ये बदल करण्याचे , पदसंख्या कमी अथवा जास्त करण्याचे अधिकार मा . गटविकास अधिकारी , ( उ . श्रे ) पं.स. जव्हार यांनी राखून ठेवले आहे .
 9. निवड करण्याचे ठिकाण : प्राथमिक आरोग्य केंद्र , १ ) साखरशेत , २ ) नांदगाव प्राथमिक आरोग्य पथक ३ ) चांभारशेत , ४ ) झाप , ५ ) वावर , ६ ) दाभेरी . – सही / तालुका आरोग्य अधिकारी , पंचायत समिती , जव्हार

आरोग्य विभाग , पंचायत समिती , जव्हार वाहनचालक पदांची माहिती .

आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र>सफाईकामगार वाहनचालक भरती

Walk in Interview आरोग्य विभाग , पंचायत समिती जव्हार अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य पथक चांभारशेत , वावर येथे तात्पुरत्या स्वरुपात दरमहा ८००० / – ( अक्षरी रक्कम रुपये आठ हजार रुपये मात्र ) एवढ्या एकत्रित मानधनावर कंत्राटी वाहनचालक पदाची नेमणूक करावयाची आहे .

 1. उमेदवाराचे किमान शिक्षण ७ वी पास असावे
 2. उमेदवाराचे किमान वय खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्ष व मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्ष राहील .
 3. स्थानिक उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल .
 4. उमेदवाराकडे हलके वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे
 5. शासकीय कामाचा अनुभव असणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल
 6. इच्छुक उमेदवारांनी आवश्यक त्या मूळ कागदपत्रांसह दिनांक १६/०६/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वा पंचायत समिती जव्हार येथे उपस्थित रहावे . सही / सही / तालुका आरोग्य अधिकारी , पंचायत समिती , जव्हार गट विकास अधिकारी , ( उ . श्रे . ) पंचायत समिती , जव्हार

आरोग्य भरती साठी लागणारी पुस्तके (BOOKS)

आरोग्य भरती साठी महत्वाच्या लिंक

अधिकृत वेबसाईट येथे पहा
जाहिरात जाहिरात येथे पहा
PDF पहा
स्वस्तातले laptop खरेदी करा ASUS VivoBook 14 

ASUS VivoBook 14 नवीन Laptop buy Now

error: Content is protected !!