(Regional Mental hospital Recruitment) प्रादेशिक मनोरुग्णालय भर्ती

आरोग्य सेवा प्रादेशिक मनोरुग्णालय , रत्नागिरी २ . प्रादेशिक मनोरुग्णालय , मेनरोड , रत्नागिरी- ४१५६१२

(Regional Mental hospital Recruitment) महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर खालील ३ पद भरण्याकरिता अर्ज मागविण्याचे निश्चित केले आहे . कंत्राटी तत्वावर पद भरती.(Regional Mental hospital Recruitment)

पदाचे नाव

मेडीकल कोऑर्डिनेटर

अकाउंटेंट कम बिलिंग क्लर्क

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

अर्ज करण्याची तारीख-दिनांक २५.११.२०२१ पासून दिनांक ०६.१२.२०२१ रोजी संध्याकाळी ३.०० वाजेपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येतील .

अर्जासोबत कागदपत्रे- उमेदवाराने बायोडाटा व योग्य ती स्व साक्षंकीत प्रमाणपत्र जोडावे .

जाहीरात व पीडीएफ पहा

error: Content is protected !!