You are currently viewing नागपूर जिल्हा न्यायालय सफाईगार पदांची भरती

नागपूर जिल्हा न्यायालय सफाईगार पदांची भरती

  • Post category:Home

Nagpur district court job

जाहिरात दिनांक २०/०६/२०२१ www.majinoukriguru.in/Nagpur-district-court-job

अर्ज स्विकारण्याची अंतिम दिनांक : २५/०६/२०२१

जाहिरात

१ . जिल्हा न्यायालय , नाशिकचे आस्थापनेवरील ‘ सफाईगार ‘ या पदाकरीता उमेदवारांची प्रतिक्षा / निवड यादी तयार करण्याकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .

२ . उमेदवारांनी जाहिरातीत दिलेल्या नमुन्यात नोंदणीकृत डाक पोच पत्राद्वारे ( आर.पी.ए.टी. ) किंवा शीघ्र डाक सेवा ( स्पीड पोस्ट ) पोचपावतीसह द्वारे “ सफाईगार पदाकरीता अर्ज ” असे लिफाफ्यावर लिहुन प्रबंधक , जिल्हा व सत्र न्यायालय , नाशिक ( यानंतर ज्यास संक्षेपाकरीता जिल्हा न्यायालय ‘ असे संदर्भित केले आहे ) यांच्याकडे दिनांक २५/०६/२०२१ रोजी संध्याकाळी ०५:०० वाजेपर्यंत अथवा त्यापुर्वी पोहोचतील अशा अंदाजाने आपले अर्ज पाठवावेत .

दिनांक २५/०६/२०२१ या तारखेनंतर आलेल्ने अर्ज , त्याचप्रमाणे साध्या पोस्टाने पाठविलेले अर्ज आणि समक्ष आणून दिनेले अर्ज किंवा लिफाफ्यावर ” सफाईगार पदाकरिता अर्ज ” असे नमूद न केलेल्ने अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत , याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी . पोस्टाद्वारे झान्नेला विलंब विचारात घेताना जाणार नाही .

४ . सफाईगार : निवट / प्रतिक्षा यादीसाठी सफाईगार पदाची संख्या : १० ( ८ + २ ) ५ . अर्हता : शरीर प्रकृतीने मुदृढ असावा . ६ . वयोमर्यादा : या जाहिरातीच्या दिनांकाच्या दिवशी उमेदवार १८ वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा , सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता ३८ वर्षापेक्षा जास्त वयाचा नसावा व मागासवर्गीय असल्यास ४३ वर्षापेक्षा जास्त नसावा .

शासन निर्णय क्र.एमआरव्ही -१०७७ / ३५७६ / १४३३ / १६ – अ , दिनांक २३.०५.१ ९ ७८ नुसार शारीरिकदृष्टया अपंग व्यक्ती , जर त्या अन्यथा योग्य व सदर पदांची कर्तव्ये पार पाडण्याकरीता सक्षम असतील तर , त्यांच्याबाबतीत सेवा प्रवेशासाठी विहित केलेली उच्च क्योमर्यादा ४५ वर्षापर्यंत शिाल केलेली आहे .

कामाचे स्वरूप : निवड झालेल्या उमेदवारास जिल्हा न्यायिक विभागांतर्गत कोणत्याही न्यायालयात ” सफाईगार ” या पदावर नियुक्ती दिली जाईल . नियुक्तीनंतर उमेदवारास न्यायालयाच्या इमारतीतील व निवासस्थानातील प्रसाधनगृहांची , इमारतींची व परिसरांची नियमित स्वच्छता व साफ सफाई करणे , निगा राखणे इत्यादी कर्तव्ये पार पाडावी लागतील . तसेच अशा उमेदवारांनी न्यायालयाच्या आवारातील जागेची , बागेची निगा राखणेकामी आवश्यक ती सर्व कामे करावी लागतील . त्याचप्रमाणे अधिकारी यांचे निर्देशानुसार सर्व आवश्यक ती कामे करणे , सफाईगार हे पद एकाकी असून , पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नाही , याबाबतची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी .

८ . वेतनश्रेणी : . सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन स्तर एम १ या सुधारित वेतन संरचनेत रूपये १५,००० ४७,६०० / – व नियमानुसार देय भत्ते ,

९ . उमेदवारांकरिता सूचना :

( १ ) जे उमेदवार यापुर्वीच शासकीय सेवेत आहेत त्यांनी त्या त्या विभाग कार्यालय प्रमुखाची लेखी परवानगी घेवूनच अर्ज करावा , अशी परवानगी मुलाखतीच्या वेळी सादर करावी . उमेदवारांनी आपले अर्ज आपआपल्या विभाग कार्यालय प्रमुखामार्फत पाठविण्याची आवश्यकता नाही .

( २ ) उमेदवाराने जर निवड प्रक्रियेच्या संदर्भात स्वत : किंवा कोणामार्फत निवड समितीच्या सदस्यांना अथवा न्यायीक विभागाच्या अधिका यांना भेटण्याचा किंवा इतर गैरमार्गाचा प्रयत्न केल्यास , त्यास अपात्र ठरविण्यात येईल . या बाबतीत निवड समितीचा निर्णय अंतिम राहिल .

( ३ ) अर्जाचा नमुना व सोबतच्या प्रमाणपत्रांचे नमुने जिल्हा व सत्र न्यायालय , नाशिकचे अधिकृत संकेतस्थळ https://districts.ecourts.gov.in/nashik यावर उपलब्ध आहेत . त्या नमुन्यातच अर्जव सादर करावा . .

( ४ ) उमेदवाराने अन्य कोणतेही प्रमाणपत्र अथवा प्रमाणपत्रांच्या प्रती अर्जास जोड़ नयेत . उमेदवाराने त्याचे / तिचे अलीकडचे पासपोर्ट आकाराचे रंगीत छायाचित्र ( फोटो ) अर्जावर दिलेल्या जागी लावुन त्यावर अशा प्रकारे स्वाक्षरी करावी की , स्वाक्षरीची सुरुवात छायाचित्रावर करून तिचा काही भाग छायाचित्राबाहेर येईल .

( ६ ) उमेदवाराने दोन सन्माननीय व्यक्तींनी जाहिरातीच्या तारखेनंतर दिलेले चारित्र्याचे दाखले सादर करावेत . तसेच त्याचे विन्द कुठल्याही न्यायालयात कुठलाही फौजदारी खटना निकानी / चानु किंवा प्रस्तावित नसल्याचे प्रमाणित करावे . असल्यास त्याचा तपशिल द्यावा .

( ७ ) विहित नमुन्यात नसलेला आणि अपुर्ण माहिती असलेला अर्ज अपात्र ठरविणेत येईल .

( ८ ) सफाईगारांच्या भरती प्रक्रीयेच्या वेळी जास्त प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाल्यास योग्य ते निकष लावुन पुढील प्रक्रीयेकरिता उमेदवारांची लघुसूची तयार करण्याचे अधिकार सल्लागार समितीस राहतील व त्यांचा निर्णय अंतिम राहील व अशी तयार केलेली लघुसुची जिल्हा न्यायालय , नाशिक येथील सुचना फलक व https://districts.ecourts.gov.in/nashik या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करेल . सफाईगार पदासाठी लघुसूचीत नमुद उमेदवारांची २० गुणांची चापल्य व साफ – सफाई कामाचे मुल्यमापन परीक्षा घेण्यात येईल .

( १० ) सफाईगार पदासाठी चापल्य व साफ – सफाई कामाचे मुल्यमापन परिक्षेतील गुणवत्तेनुसार पात्र ठरनेल्या उमेदवारांची २० गुणांची तोंडी मुलाखत घेण्यात येईल .

( ११ ) उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणीकरिता , परिक्षा व मुलाखतीस बोलविल्यास स्वखर्चाने हजर रहावे लागेल .

( १२ ) सेवाप्रवेश प्रक्रीयेच्या वेळापत्रकात काही कारणाने बदल झाल्यास किंवा अन्य महत्त्वाची सुचना असल्यास त्याची माहिती जिल्हा न्यायालयाच्या कार्यालयाच्या सुचना फलकावर व संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . परंतु तो बदल वैयक्तिकरित्या कळविण्यात येणार नाही .

( १३ ) क्याच्या पडताळणीसाठी जन्म प्रमाणपत्र अथवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शालांत परिक्षेचा दाखला आवश्यक राहिल .

महत्त्वाच्या सुचना :

( १ ) ” नोंदणी क्रमांक ” हा अर्जातील रकाना कार्यालयाद्वारे भरण्यात येईल .

( २ ) अर्जाचा नमुना जिल्हा न्यायालय , नाशिकच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याप्रमाणेच असावा .

( ३ ) प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द झाल्यापासुन ती फक्त ०२ वर्षांच्या कालावधीपर्यंतच वैध राहिल .

( ४ ) ओळखपत्र असल्याशिवाय चापल्य परिक्षा व मुलाखतीस हजर राहण्यास परवानगी मिळणार नाही

( ५ ) उमेदवाराने स्वतःचा पुर्ण पत्ता पिनकोडसह , भ्रमणध्वनी व ई मेल आयडी ( असल्यास ) लिहिलेला व २५ ( पंचवीस ) रूपयांचे पोस्टाचे तिकीट चिकटवनेना लिफाफा स्वत : चा पत्ता लिहिलेल्या आर.पी.ए.डी. च्या पोहोच पावतीसह अर्जासोबत जोडावा .

( ६ ) उमेदवाराने त्याचे तिचे एक जादा पासपोर्ट आकाराचे रंगीत छायाचित्र ( फोटो ) अर्जासोबत जोडावे .

( ७ ) कोव्हीड -१ ९ चा वाढता प्रार्दुभावामुळे निवड प्रक्रीयेचे पुढील वेळापत्रक ( लघुसूचीची यादी , कागदपत्र पडताळणी , चापल्य व साफसफाईची परिक्षा इ . ) नंतर वरील नमुद संकेतस्थळावर व सर्व न्यायालयाच्या सुचना फलकावर जाहिर करण्यात येईल .

जाहीरात व अर्ज

अर्ज