जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आरोग्य विभाग भरती २०२२

जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आरोग्य विभाग भरती २०२२
जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आरोग्य विभाग भरती २०२२

जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आरोग्य विभाग भरती २०२२– जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी आरोग्य विभाग , 15 वा वित्त आयोग अधिनिस्त पदभरती जाहिरात जा.क्र . सिजिप / आवि / राआअ – जिकाव्यक / 103 / 2022 जाहिरातीमध्ये दर्शविलेल्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार पात्र असलेल्या सामाजिक प्रवर्गातील उमेहवारांनी अर्ज सादर करावयाचा आहे . MBBS वैदयकिय अधिकारी,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,स्टाफ नर्स ,आरोग्य सेवक ( पुरुष ) पदांची भरती माहिती खालीलप्रमाणे आहे , इतर सर्व arogya भरती चे अपडेट व जाहिरात येथे पहा .

रिक्त पदांची माहिती जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग

 1. वैदयकिय अधिकारी – MBBS,एमबीबीएस ( Medical Council Registration )
 2. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ – 12th DMLT More Preference – Msc Micro / Bsc Micro & Bsc Dmit With 1 Yrs Experience
 3. आरोग्य सेवक ( पुरुष ) – 12 th Pass in Science + Paramedical Basic Or Sanitary Inspector Cource
 4. स्टाफ नर्स – GNM / BSC Nursing

पदभरती बद्दल अर्ज प्रक्रिया आरोग्य विभाग भरती २०२२

पात्र उमेदवारांनी दि . 08 / 06 / 2022 या कालावधीतील सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 5.00 वाजेपर्यंत संकेतस्थळावरील अर्जाचा नमुना सुचित केलेप्रमाणे भरुन सीआरयू कक्ष ( टपाल शाखा ) मुख्य प्रशासकीय इमारत , तळमजला , जि . प . सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्गनगरी तालुका कुडाळ , जिल्हा सिंधुदुर्ग मध्ये मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जि.प. सिंधुदुर्ग यांचे नावे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ( NHM . SINDHUDURG ) व पदाचे नावाचा स्पष्ट उल्लेख करुन अर्ज सादर करावेत .

अर्ज सोबत फी

खुल्या प्रवर्गातील उमेद्द्वारांनी रु .150 / – व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी रु . 100 / – चा DD जोडणे आवश्यक आहे . DD ‘ SINDHUDURG DIST IH & FW SOC – NON PIP ” Payable At SINDHUDURGNAGRI देय असावा .

निवड प्रक्रिया

 1. अर्ज प्राप्त झालेल्या उमेदवारांची विहित शैक्षणिक अंतिम वर्षाच्या टक्केवारीच्या 70 टक्के ( 70 गुण ) ,
 2. संबंधित पदाचे अनुशंगाने असणारा नियमित कामकाजाचा शासकीय व निमशासकीय अनुभव ( एका वर्षासाठी 4 गुण याप्रमाणे एकूण 20 गुण ) आहेत . ( अनुभवाचे प्रमाणपत्र जोडले असल्यास संबंधित संस्थेने दिलेले नियुक्ती आदेश , हजर अहवाल तसेच संस्थेतील हजेरीपटातील नोंदी , वेतन जमा होत असलेबाबत बँक स्टेटमेंट )
 3. उच्च शैक्षणिक अर्हता ( 10 गुण ) असे
 4. एकूण 100 गुण या तीन बाबींचे आधारे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करणेत येऊन विहित संकेतस्थळावर प्रसिदृध करणेत येईल .
 5. या यादीवर उमेदवारांची हरकत असेल तर पुराव्यानिशी हरकती मागवून घेणेत येतील . हरकती प्राप्त झालेनंतर त्याची विहित नोंद घेऊन अंतिम निवड / प्रतिक्षा यादी 1 : 3 या प्रमाणात तयार करणेत येऊन विहित संकेतस्थळावर प्रसिदृध करणेत येईल .
 6. यासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेहवारांनी सिंधुदुर्ग संकेतस्थळाचे अवलोकन करावे .
 7. वेळोवेळी प्रसिदृध करणेत येण्णा – या मार्गदर्शक संकेतस्थळावर प्रसिदृघ करणेत येतील

विहित सांक्षांकित प्रमाणपत्राबाबत-

पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेच्या शेवटच्या उत्तीर्ण वर्षाची मार्कलिस्ट व प्रमाणपत्रकांच्या साक्षांकित प्रती , उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या शेवटच्या उत्तीर्ण वर्षाची मार्कलिस्ट व प्रमाणपत्रकांच्या साक्षांकित प्रती , वयाचे सबळ पुराव्यासाठी शाळा सोडलेचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र , कौन्सिलचे नोंदणी प्रमाणपत्र , जात प्रमाणपत्र हे पदांचे आवश्यकतेप्रमाणे सादर कामाचे अनभव प्रमाणपत्र ,

महत्वाच्या लिंक जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आरोग्य विभाग भरती २०२२

सविस्तर जाहीरात येथे पहा
website येथे पहा