Arogya Vibhag Result- आतापर्यंतचे निकाल

Arogya Vibhag Result- आतापर्यंतचे निकाल

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत, आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचे अखत्यारीतील गट-क व ड संवर्गातील सरळसेवा भरती २०२३ ऑनलाईन परीक्षा दिनांक ३०/११/२०२३ ते ०७/१२/२०२३ व दिनांक १२/१२/२०२३ या तारखांना आयोजित करण्यात आलेली होती. ऑनलाईन परिक्षेअंती मे. टिसीएस-आयओएन यांनी गट-क संवर्गातील खालील १० पदांची निवड यादी, प्रतिक्षा यादी व गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी सादर केली आहे.

  1. आहारतज्ञ
  2. कनिष्ठ अवेक्षक
  3. मोल्डरुम तंत्रज्ञ / रेडीओग्राफी तंत्रज्ञ
  4. नळ कारागीर
  5. वरिष्ठ सुरक्षा सहायक
  6. दंत आरोग्यक
  7. कनिष्ठ तांत्रिक सहायक (एचईएमआर)
  8. हिस्टोपॅथी तंत्रज्ञ
  9. गृह नि वस्त्रपाल
  10. ग्रंथपाल

Arogya Vibhag Result Group-C

arogya vibhag result 2023
arogya vibhag result 2023

 

Arogya Vibhag Result  Plumber Nagpur Circle 

Arogya Vibhag Result Plumber Latur Circle 

Arogya Vibhag Result Plumber Aurangabad Circle 

Arogya Vibhag Result Plumber Thane Circle 

Arogya Vibhag Result Plumber Kolhapur Circle 

Arogya Vibhag Result Plumber Pune Circle 

Arogya Vibhag Result Plumber Nashik Circle 

Arogya Vibhag Result Librarian Nagpur Circle 

Arogya Vibhag Result Librarian Kolhapur Circle 

Arogya Vibhag Result House and Linen keeper Akola Circle 

Arogya Vibhag Result House and Linen keeper Thane Circle 

Arogya Vibhag Result House and Linen keeper Nashik Circle 

Arogya Vibhag Result House and Linen keeper Kolhapur Circle 

Arogya Vibhag Result Senior Security Assistant DD Transport Pune 

Arogya Vibhag Result Junior Technical Assistant (HEMR) DD Transport Pune 

Arogya Vibhag Result Junior Overseer Pune Circle 

Arogya Vibhag Result House and Linen keeper Kolhapur Circle 

Arogya Vibhag Result Dental Hygienst Kolhapur Circle 

Arogya Vibhag Result Dental Hygienst Aurangabad Circle 

Arogya Vibhag Result Dental Hygienst Latur Circle 

Arogya Vibhag Result Dental Hygienst Nagpur Circle 

Arogya Vibhag Result Dental Hygienst Nashik Circle 

Arogya Vibhag Result Dental Hygienst Akola Circle 

Arogya Vibhag Result Dental Hygienst Pune Circle 

Arogya Vibhag Result Dental Hygienst Thane Circle 

Arogya Vibhag Result Dietician Aurangabad Circle 

Arogya Vibhag Result Dietician Kolhapur Circle 

Arogya Vibhag Result Dietician Latur Circle 

Arogya Vibhag Result Dietician Nagpur Circle 

Arogya Vibhag Result Dietician Nashik Circle 

Arogya Vibhag Result Dietician Pune Circle 

Arogya Vibhag Result Dietician Thane Circle 

Arogya Vibhag Result ouldroom Technician Nashik Circle 

error: Content is protected !!
Scroll to Top