You are currently viewing High Court Of Bombay Driver Vacancy 2022

High Court Of Bombay Driver Vacancy 2022

  • Post category:Home

मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये वाहनचालक पदांची भर्ती २०२२

The posts of Driver are being recruited on the establishment of Mumbai High Court which has a total of ten posts. For these posts monthly salary 19900-63200 and government allowances will be applicable.

Bombay High Court Vacancy Details

Total Posts-

8 Posts of Selections

2 Posts For waiting List

Total- 10

 

Post Name

Staff Car Driver

Bombay High Court ; Driver Recruitment 

Education Qualification- 

Staff Car Driver

  1. 10th pass
  2. LMV Driving license 
  3.  3 years Experience driving light or heavy vehicles
  4. Knowledge of motor vehicle maintenance

 

Online Application Fee

Staff Car Driver Bombay High Court 2022

  1. 100 Rs for all candidates 

Selection Process  

A) Written Exam– 20 Marks (Passed Marks Minimum 07)

Written Exam Syllabus

1) Knowledge of Vehicle Maintenance and Minor Repair Subject Knowledge

2) Information about Mumbai City and its surroundings

3) General Knowledge

b) Prior Experience- 10 Marks

c) Motor Vehicle Examination – 10 Marks

d) Individual Interview – 10 Marks

Selection Process Total 50 Passing Minimum Marks 25


Bombay High Court driver PDF


Apply Online

एकूण दहा पदे असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर चालक पदांची भरती करण्यात येत आहे. या पदांसाठी मासिक वेतन 19900-63200 आणि सरकारी भत्ते लागू होतील..

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिक्त जागा तपशील

एकूण पदे-

8 निवडीची पदे

प्रतीक्षा यादीसाठी 2 पदे

एकूण- 10

 

पोस्टचे नाव

कर्मचारी कार चालक

मुंबई उच्च न्यायालय; चालक भरती

 

शैक्षणिक पात्रता-

कर्मचारी कार चालक

10वी पास
LMV ड्रायव्हिंग लायसन्स
3 वर्षे हलकी किंवा जड वाहने चालवण्याचा अनुभव
मोटार वाहन देखभालीचे ज्ञान

 

ऑनलाइन अर्ज फी

कर्मचारी कार चालक मुंबई उच्च न्यायालय 2022

सर्व उमेदवारांसाठी 100 रु

 

निवड प्रक्रिया

अ) लेखी परीक्षा- २० गुण (किमान ०७ उत्तीर्ण)

लेखी परीक्षेचा अभ्यासक्रम

1) वाहन देखभाल आणि किरकोळ दुरुस्ती विषयाचे ज्ञान

2) मुंबई शहर आणि त्याच्या परिसराची माहिती

3) सामान्य ज्ञान

b) पूर्वीचा अनुभव- 10 गुण

c) मोटार वाहन परीक्षा – 10 गुण

ड) वैयक्तिक मुलाखत – 10 गुण

निवड प्रक्रिया एकूण 50 उत्तीर्ण किमान 25 गुण


बॉम्बे हायकोर्ट चालक PDF जाहिरात


Apply Online