You are currently viewing NHM Dhule Result आरोग्य विभाग धुळे ZP पात्र अपात्र यादी
NHM Dhule Result आरोग्य विभाग धुळे ZP पात्र अपात्र यादी

NHM Dhule Result आरोग्य विभाग धुळे ZP पात्र अपात्र यादी

NHM Dhule Result आरोग्य विभाग धुळे ZP पात्र अपात्र यादी – NHM Dhule Recruitment Eligible, Non Eligible Candidate List: NHM Dhule (National Health Mission Dhule ) – NHM Dhule 15 व्‍या वित्‍त आयोगतंर्गत MBBS MO, Staff Nurse, MPW Male पदे भरती करण्‍यासाठी धुळे जिल्‍हा मागविण्‍यात आलेला अर्जानुसार उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी result has been declared . direct download link of NHM Dhule Bharti eligible, non eligible list 2022 in blog . Applicant who has applied for those posts, can check the Eligible Candidate List from the link given bellow. Use below link to get download the NHM Dhule Recruitment eligible, non eligible candidates list. NHM Dhule Bharti Results Dhule पात्र/अपात्र यादी

१५ वित्त MBBS MO, Staff Nurse, MPW Male आयोग NHM Dhule Bharti Results

NHM Dhule 15 व्‍या वित्‍त आयोगतंर्गत MBBS MO, Staff Nurse, MPW Male उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी: येथे पहा

NHM ZP Dhule Bharti Results धुळे पात्र/अपात्र यादी

NHM Dhule Result आरोग्य विभाग धुळे ZP पात्र अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान धुळे पात्र/अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , धुळे अंतर्गत वैद्यकिय अधिकारी ( एमबीबीएस ) , स्टाफ नर्स , आरोग्य सेवक पुरुष व इतर पदाची जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने प्राप्त आर्जाच्या छाननी अंती जाहिरातीमधील नमुद शैक्षणिक अर्हता व अनुभवानुसर खालील तक्त्यात नमुद उमेदवारांना पुढील प्रक्रिये करीता अंतरीम पात्र व अपात्र ठरविण्यात आलेले आहे त्या अनुषंगाने उमेदवारांना सुचित करण्यात येते की पात्र / अपात्र बाबत काही आक्षेप व हरकती असल्यास दि . २१ / ०६ / २०२२ रोजी dhuleobjection@gmail.com या मेल वर सादर करण्यात यावेत . वेळेत आक्षेप व हरकती प्राप्त न झाल्यास पुढील भरती प्रक्रियेसाठी विचार केला जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी . या नंतर १:५ या प्रमाणे मुलाखत घेतली जाईल त्याची यादी website वर प्रसिद्ध केली जाईल .