महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ भर्ती

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ , ठाणे विभाग , ठाणे विभाग नियंत्रक यांचे कार्यालय , वंदना सिनेमा समोर , पाचपाखाडी , ठाणे ( पश्चिम ) ४००६०२ विषय : – सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी शिकाऊ उमेदवारांची नेमणुक करणेबाबत . सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ ठाणे विभागात खालील नमुद केलेल्या व्यवसायांसाठी शिकाऊ [ … Read more

error: Content is protected !!