ICMR Recruitment For Various Post’s

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH Division of Reproductive Biology Maternal and Child Health(EMPLOYMENT NOTIFICATION FOR CONTRACTUAL POST) Applications are invited for the post of Scientist-I (Non-Medical) to be filled purely ontemporary basis in the ICMR Task Force study entitled: “India Pediatric HIV Cohort”, Divisionof RBMCH, CCU, ICMR HQ, New Delhi. Eligible candidates may send their … Read more

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ भर्ती

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ , ठाणे विभाग , ठाणे विभाग नियंत्रक यांचे कार्यालय , वंदना सिनेमा समोर , पाचपाखाडी , ठाणे ( पश्चिम ) ४००६०२ विषय : – सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी शिकाऊ उमेदवारांची नेमणुक करणेबाबत . सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ ठाणे विभागात खालील नमुद केलेल्या व्यवसायांसाठी शिकाऊ [ … Read more

आरोग्य विभाग भरती मनपा भरती

यामध्ये तुम्हाला आरोग्य विभागामार्फत विविध महानगरपालिका असेल किंवा वैद्यकीय रुग्णालयात असतील त्यांच्यामार्फत पदांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे त्याची माहिती खालील प्रमाणे देण्यात आलेली आहे 1 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका 2 पुणे महानगरपालिका 3 खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड भरती 4 औरंगाबाद जिल्हा परिषद गटप्रवर्तक भरती वरील सर्व पदांची भरती ही कंत्राटी असून याच्या मध्ये कमी जास्त प्रमाणामध्ये तुमचा … Read more

error: Content is protected !!