You are currently viewing DMER Recruitment 2023: Technical, Non-Technical, and Staff Nurse Vacancies in Maharashtra
आरोग्य विभाग वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग गट क जाहिरात DMER २०२३

DMER Recruitment 2023: Technical, Non-Technical, and Staff Nurse Vacancies in Maharashtra

  • Post category:Home
वैद्यकीय शिक्षण भरती शुद्धीपत्रक PDF new

वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग भरती २०२३

वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग भरती २०२३- DMER New vacancy 2023 group c:technical-non technical and staff nurse संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत चौथा मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार, पी. डीमेलो रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ यांच्या मार्फत नवीन जाहिरात १० मे २०२३ रोजी प्रसिद्ध केली जात आहे. सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे आहे. या विभागाची अधिकृत website http://www.dmer.org आहे.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग भरती माहिती

जाहिरात क्रमांक – क्र. संवैशिवसं/तांत्रिक अतांत्रिक/जाहिरात/आस्था-४/२०२३/ ११००दिनांक ८ मे २०२३

जाहिरात साठी अधिसूचना

सरळसेवेने तांत्रिक, अतांत्रिक व परिचर्या संवर्गातील विविध पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा – २०२३ – वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय/ दंत/ आयुर्वेद / होमीओपॅथीक महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयातील तसेच मानसिक आरोग्य केंद्र विभागांतर्गत गट क तांत्रिक/अतांत्रिक व परिचर्या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता राज्यस्तरीय स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येणार आहे. सदरहू भरती प्रक्रियेबाबतचा सविस्तर तपशील संचालनालयाच्या www.med-edu.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग भरती अर्ज तारीख

अर्ज online प्रकारे करायचे आहेत त्यासाठी माहिती पुढे आहे- ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्याची तारीख १०/०५/२०२३ ते २५/०५/२०२३

The Directorate of Medical Education and Research (DMER) has released a new notification for the recruitment of various technical and non-technical posts in Medical/Dental/Ayurveda/Homeopathic Colleges and Affiliated Hospitals under the Department of Medical Education and Pharmaceuticals. The notification, which will be released on May 10, 2023, is for conducting a state-level competitive examination to fill up Group C vacancies in the Technical, Technical and Nursing Cadre.

Advertisement Details:

The Advertisement No. Samvaishivasam/Tantrik Atantrik/Advertisement/Aastha-4/2023/1100 dated 8 May 2023 contains detailed information about the recruitment process. The recruitment drive aims to fill up posts like staff nurse, technicians, drivers, clerks, peons, health workers, lab technicians, health care staff, ward boys, and other various posts. The candidates will have to go through a competitive examination to secure their place in the vacancies.

Vacancy Details:

The DMER Recruitment 2023 will be conducted for various technical and non-technical posts. The following are the details of the vacancies:

  • Staff Nurse
  • Technicians
  • Drivers
  • Clerks
  • Peons
  • Health Workers
  • Lab Technicians
  • Health Care Staff
  • Ward Boys

Application Dates:

The online application process for DMER Recruitment 2023 will begin on May 10, 2023, and will continue until May 25, 2023. Interested candidates can apply online through the official website of the Directorate, www.med-edu.in.

Eligibility Criteria:

The eligibility criteria for the DMER Recruitment 2023 will be mentioned in the official notification, which will be released on May 10, 2023. Candidates should possess the required educational qualifications and age limit as per the recruitment rules.

Selection Process:

The selection process for DMER Recruitment 2023 will be based on a state-level competitive examination. The exam will comprise objective type questions from various subjects related to the posts. Candidates who qualify in the written examination will be called for document verification and interview.

Conclusion:

The DMER Recruitment 2023 is an excellent opportunity for candidates who are looking for technical and non-technical jobs in the Medical/Dental/Ayurveda/Homeopathic Colleges and Affiliated Hospitals under the Department of Medical Education and Pharmaceuticals. Candidates should keep an eye on the official website of the Directorate for more updates on the recruitment process.

Important Links

Official Website – Click here

Short Notification – check here

Detailed Notification – available soon!!

Online Application DMER Link- click here