सरळसेवेच्या परिक्षा TCS,IBPS, MKCL मार्फ़त होणार नवीन GR

TCS, IBPS आणि MKCL महाराष्ट्रात भरती परीक्षा घेणार आहेत

TCS IBPS MKCL conduct exam in Maharashtra 2022

शासन निर्णय –

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवार दि . १५/१२/२०२१ च्या बैठकीत मा . मंत्रिमंडळाने पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेसाठी सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात येत आहे , असा निर्णय घेतलेला आहे . सदर निर्णयानुसार यापूर्वी निर्गमित केलेले OMR Vendor च्या Empanelment बाबतचे हे सदर शासन निर्णयान्वये स्थगित करण्यात येत आहेत .

यानंतर पदभरतीसंदर्भातील कोणतीही परिक्षा उक्त शासन निर्णयान्वये Empanelment केलेल्या OMR Vendors कडून घेण्यात येऊ नये .

२. मा . मंत्रीमंडळाने TCS , IBPS आणि MKCL यांच्याकडून पदभरतीसाठी यापुढे होणाऱ्या परिक्षा घेण्याची कार्यवाही करण्याच्या संदर्भात निर्देश दिलेले आहेत .

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०११८१३२३०७७५११ असा आहे . हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे . महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने .

शासन निर्णय पहा GR DOWNLOAD

मागील नोकरी अपडेट पहा

GR for tcs IBPS MKCl recruitment saral seva
NEW GR FOR MAHARASHTRA RECRUITMENT
error: Content is protected !!
Scroll to Top
RTE 25% Admission 2024 सुरु झाले ICMR NIV Recruitment 2023 pwd exam timetable out! आनंदाची बातमी!! शासकीय कर्मचारी महागाई भत्त्या मध्ये वाढ. निर्णय आला वन विभाग भरती निकाल pdf आल्या | तुमचा स्कोर चेक करा रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad vs Shiva Singh) Packers : Green Bay Packers SSC GD Constable Recruitment 2022 45284 posts india vs australia hockey match result