zilla parishad recruitment 2019 maharashtra exam date

zilla parishad recruitment 2019 Maharashtra exam date announced by gov all details are given in this blog post.

zilla parishad recruitment 2019 maharashtra exam date

jilha parishad bharti 2019 and 2021 exam GR

माहे मार्च , २०१ ९ च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी संबंधित गट – क संवर्गातील पदभरती बाबत . महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग.

मार्च , २०१ ९ महाभरती अंतर्गत जिल्हा परिषद पदभरतीबाबत १० मे , २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व रिक्त पदे यापूढे सर्व जिल्हा परिषदांनी ● पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा निवड मंडळामार्फत जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच भरण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे . सदर शासन निर्णयान्वये ५ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे .

पदभरती घेण्याच्या अनुषंगाने तसेच या बाबतच्या परिक्षा पारदर्शक व निः पक्षपाती पणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याकरीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , सातारा यांच्या अध्यक्षेते खाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता . याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांशी सल्लामसलत करून आरोग्य विभागाशी संबंधित गट क संवर्गातील पदभरती बाबत परिक्षेचे वेळापत्रक ठरविण्यात शासनास सदर परिक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक तसेच कृती आराखडा सादर केला आहे . सदर शिफारशीस अनुसरून माहे मार्च , २०१ ९ व माहे ऑगस्ट २०२१ अपंग व इतर सुधारित आरक्षणासह ) च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या अत्यारितील गट क मधील आरोग्य विभागाशी संबंधित ५ संवर्गातील पदभरती बाबत सर्व जिल्हा परिषदांना परीक्षेबाबतचे संभाव्य वेळापत्रक तसेच इतर सुचना कळविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती .

मार्च , २०१ ९ व माहे ऑगस्ट , २०२१ ( अपंग व इतर सुधारित आरक्षणासह ) महाभरती अंतर्गत ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट – क मधील आरोग्य विभागाशी संबंधित ५ संवर्गातील पदभरती करण्याकरीता परिक्षा घेण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम ( वेळापत्रक ) पुढील प्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे .

zilla parishad recruitment 2019 maharashtra exam date
सविस्तर GR येथे पहा
error: Content is protected !!