You are currently viewing NHM ZP Pune Bharti

NHM ZP Pune Bharti

  • Post category:Home

जाहिरात नमुना 370 पदे

आरोग्य विभाग , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद , पुणे

विविध पद भरती राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पुणे जिल्हा परिषद , जिल्हा रुग्णालय , तालुका स्तर उपजिल्हा रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालय , प्रा . आ . केंद्र स्तर कार्यक्षेत्रातील पदे भरणे करीता खालीलप्रमाणे जाहिरात देण्यात येत आहे .

अर्ज करण्याचे ठिकाण व तरीख

जाहीरात पहा