You are currently viewing महाराष्ट्र शासन बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय ,पुणे भर्ती

महाराष्ट्र शासन बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय ,पुणे भर्ती

  • Post category:Home

महाराष्ट्र शासन बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे जयप्रकाश नारायण रोड , पुणे रेल्वे स्टेशन जवळ , पुणे ४११००१

संकेतस्थळ-

http://www.bjmcpune.org

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत बी . जे . मेडिकल कॉलेज , पुणे येथे राज्य संसाधन केंद्रांतर्गत कंत्राटी पध्दतीने करार तत्वावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात १८० दिवसांसाठी ( सहा महिन्यांसाठी ) मुलाखतीव्दारे ( Walk – in Interview ) पदे भरणेकरीता खालीलप्रमाणे जाहिरात देण्यात येत आहे .

तारीख व वेळ👇

दि . ०५.१० . २०२१ व दि . ०६.१० . २०२१ वेळ दुपारी २ ते ६ वाजेपर्यंत

पदे👇

वैद्यकीय अधिकारी MBBS

स्टाफ नर्स

स्टाफ नर्स कोऑर्डिनेटर

जाहीरात पीडीएफ