समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र .८ , गोरेगांव , मुंबई यांचे आस्थापनेवरील वर्ग -४ ( गट – ड ) भोजनसेवक व सफाईगार या संवर्गाची रिक्त पदे भरणेकरीता सरळसेवा भरती आयोजित करण्यात येत असून भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून खालील अटींच्या अधिन राहून ऑफलाईन पध्दतीने आवेदन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .

अर्ज व जाहीरात

* भरावयाच्या पदांचा तपशील *

भोजनसेवक व सफाईगार या पदाची सरळसेवा भरती २०२१-२२

१ ) भोजनसेवक : ०५ पदे

2) सफाइगार : 2 पदे

वेतन श्रेणी व शैक्षणिक आर्हता :

  • वेतन श्रेणी एस १५०००-४७६००
  • भोजनसेवक सफाईगार शैक्षणिक अर्हता ज्याला शासनाने किंवा इतर प्राधिकाऱ्याने मान्यता | दिलेल्या शाळेतून इयत्ता सातवीमधून बढती दिलेले

आवेदन अर्ज सादर करण्याचे वेळापत्रक व ठिकाण :

  • अर्ज दिनांक ०३.०१.२०२२ ते दिनांक २०.०१.२०२२ पर्यंत दररोज सकाळी १०.०० ते सायंकाळी १७.०० वा . पर्यंत पोलीस कल्याण शाखा , राज्य राखीव पोलीस बल गट क ८ , मुंबई येथे उपलब्ध राहतील
  • आवेदन अर्ज बिनचुक भरून समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल गट कट , मुंबई या कार्यालयातील आवक / जावक शाखेत दिनांक २०.०१ . २०२२ चे १८.०० वाजेपर्यंत पोहचतील अशा बेताने आणुन द्यावेत .

वयोमर्यादा :

कमीत कमी १८ व जास्तीत जास्त ३८ वर्षे पर्यंत असावे . मागासवर्गीयांकरीता ४३ वर्षे ( तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणनिहाय उमेदवारांना शासनाने वेळोवेळी घोषित केल्याप्रमाणे शिथिलक्षम राहील . )

अर्ज फी

  • परिक्षा शुल्कचा डिमांड ड्राफ्ट ( राष्ट्रीयकृत बँकेचा असावा ) अथवा पोस्टल ऑर्डर ADJUTANT SRPF GR VIII MUMBAI यांचे नावे काढून आवेदन अर्जासोबत जमा करावा .
  • खुला -300
  • कैटेगरी उमेदवार 150

अर्ज येथे करा

जाहीरात क्रमांक 1 पहा

अर्ज व जाहीरात पीडीएफ पहा Click Here

अधीकृत वेबसाइट पहा

error: Content is protected !!
Scroll to Top